HiDhamma.com | Dhamma Sharing | Podcasting/VDO/Photo
 • เนื้อแท้ที่อันตรธาน

  ภิกษุ ท.! เรื่องนี้เคยมีมาแล้ว : กลองศึกของกษัตริย์พวกทสารหะเรียกว่า อานกะ มีอยู่. เมื่อกลองอานกะนี้ มี
แผลแตก หรือลิ, พวกกษัตริย์ทสารหะได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่ม เสริมลงในรอยแตกของกลองนั้น (ทุกคราวไป)
  
ภิกษุ ท.! เมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่ง ซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไป
เหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้น

  Read More
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
  Loading ... Loading ...
  575
 • ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ

  ภิกษุทั้งหลาย ! แม้พระเจ้าจักรพรรดิ ได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีปทั้งสี่ เบื้องหน้าจากการตาย
เพราะร่างกายแตกดับ อาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึงส์ ถูกแวดล้อมอยู่
ด้วยหมู่นางอัปษรในสวนนันทวัน

  Read More
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
  Loading ... Loading ...
  55
 • การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุด

  ธรรมบรรยาย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ที่ DMC 3 สิงหาคม 2554
  ภิกษุ ท. ! เรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสอง.
  ท่านทั้งสอง คือใคร ?

  Read More
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
  Loading ... Loading ...
  7

โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก

Info

Published: กันยายน 2, 2015

Posted in: พุทธวจนบรรยาย, ภาพพุทธวจน

ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ถ้าสมมติว่า มหาปฐพีอันใหญ่หลวงนี้
มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมด; บุรุษคนหนึ่ง ทิ้งแอก
(ไม้ไผ่ ?) ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในน้ำนั้น;

Read More
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
1

โครงการประกวดวาดภาพอุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า (ภาคเหนือ)

Info

Published: กรกฎาคม 28, 2014

Posted in: พุทธวจนบรรยาย, ภาพพุทธวจน

ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
HiDhamma.com ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการประกวดวาดภาพอุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า

Read More
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
4
กระดองของบรรพชิต

กระดองของบรรพชิต

Info

Published: เมษายน 14, 2014

Posted in: ภาพพุทธวจน

กระดองของบรรพชิต [พุทธวจน] ภิกษุ ท. ! เรื่องเคยมีมาแต่ก่อน : เต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็น, สุนัขจิ้งจอกตัว
หนึ่ง ก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกัน. เต่าตัวนี้ได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากิน (เดินเข้ามา) แต่
ไกล, ครั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ห้าเข้าในกระดองของตนเสีย เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่.
แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกัน, ครั้นแล้ว จึงเดินตรงเข้าไปที่เต่า คอยช่องอยู่ว่า
“เมื่อไรหนอเต่าจักโผล่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ห้าแล้ว จักกัดอวัยวะ
ส่วนนั้นคร่าเอาออกมากินเสีย” ดังนี้. ภิกษุ ท. ! ตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมา สุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้
โอกาสต้องหลีกไปเอง ;
ภิกษุ ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น :มารผู้ใจบาป ก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่
เหมือนกันว่า “ถ้าอย่างไร เราคงได้ช่อง ไม่ทางตาก็ทางหู หรือทางจมูก หรือทางลิ้น หรือทางกาย หรือทาง
ใจ”, ดังนี้.
 ภิกษุ ท. ! เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย จงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่
เถิด ; ได้เห็นรูปด้วยตา, ได้ฟังเสียงด้วยหู, ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก, ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น, ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกาย,
หรือได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้ว จงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมด, [...]

Read More
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
20
ผู้กินคูถ

ผู้กินคูถ

Info

ภิกษุ ท.! เปรียบเหมือนตัวกังสฬกะ (เป็นสัตว์กินคูถชนิดหนึ่ง ซึ่งอรรถกถากล่าวว่า เวลากินคูถนั้น
มันเอาสองเท้าหลังยันแผ่นดิน แล้วยกสองเท้าหน้าตั้งไว้บนกองคูถ แล้วแหงนหน้ากินไปพลาง.) ซึ่ง
กินคูถเป็นอาหาร อิ่มแล้วด้วยคูถท้องป่องด้วยคูถ อนึ่ง กองคูถใหญ่ ก็มีอยู่ตรงหน้าของมันเพราะเหตุนั้นมันจึงนึกดู
หมิ่นกังสฬกะตัวอื่นว่า “เราผู้มีคูถเป็นภักษา อิ่มแล้วด้วยคูถ ท้องป่องด้วยคูถ. อนึ่ง กองคูถใหญ่ตรงหน้าของเราก็ยังมี.
กังสฬกะตัวอื่น มีบุญน้อย มีเกียรติน้อย ไม่รวยลาภด้วยคูถ” ดังนี้.

Read More
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
5
โครงการประกวดวาดภาพอุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า ปี 3

โครงการประกวดวาดภาพอุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า ปี 3

Info

ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
HiDhamma.com ร่วมกับ วิทยาลัยช่างศิลป จัดโครงการประกวดวาดภาพอุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า ปี3
ประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 2 รอบ
[รอบสุดท้าย]
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลขวัญใจมหาชนผลโหวตสูงสุด เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 30 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท เงินรางวัล 60,000 บาท
*** รางวัลชมเชย 6 รางวัลต่อ 1 หัวข้อ ***
[ระดับภาค-ภาคกลางและภาคเหนือ]
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

Read More
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 3.71 out of 5)
Loading ... Loading ...
11
ปลากลืนเบ็ด

ปลากลืนเบ็ด

Info

Published: กันยายน 16, 2012

Posted in: พุทธวจนบรรยาย

ปลากลืนเบ็ด [พุทธวจน] ภิกษุ ทั้งหลาย ! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด หยาบคาย ต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะ ไม่มีธรรมอื่น ยิ่งกว่า. ภิกษุ ทั้งหลาย! เปรียบเหมือนพรานเบ็ด ซัดเบ็ดที่มีเหยื่อลงไปในห้วงน้ำลึก. ปลาที่เห็นแต่จะกินเหยื่อตัวหนึ่ง ได้กลืนเบ็ดนั้นเข้าไป. ปลาที่กลืนเบ็ด ตัวนั้น ย่อมได้รับทุกข์ถึงความพินาศ แล้วแต่พรานเบ็ดผู้นั้นใคร่จะทำ ประการใด. ภิกษุ ทั้งหลาย! คำว่า “พรานเบ็ด” เป็นคำชื่อแทนคำว่า “มารผู้มีบาป” คำว่า “เบ็ด” เป็นคำชื่อแทนคำว่า “ลาภสักการะและเสียงเยินยอ” ภิกษุ ทั้งหลาย! ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ยังรู้สึกอร่อย ยังติดใจในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้น หรือดิ้นรนใคร่จะได้อยู่, ภิกษุนี้ เราเรียกว่า ผู้กลืนเบ็ดของมาร จะได้รับทุกข์ถึงความพินาศ แล้วแต่มารผู้มีบาปใคร่จะทำ ประการใด ภิกษุ ทั้งหลาย! ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ด หยาบคาย ต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะ ไม่มีธรรมอื่น ยิ่งกว่า ด้วยอาการอย่างนี้ เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ [...]

Read More
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading ... Loading ...
111