โครงการประกวดวาดภาพ ครั้งที่3 พศ.2557

โครงการประกวดวาดภาพ ครั้งที่3 พศ.2557


รวมภาพผลงานปี 2556
รวมภาพผลงานปี 2555

ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

HiDhamma.com ร่วมกับวิทยาลัยช่างศิลป์
จัดโครงการประกวดวาดภาพ:
อุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า

—————————————————
Download


+ โปสเตอร์
+ แผ่นพับ
+ ใบสมัคร

—————————————————
วัตถุประสงค์
—————————————————

HiDhamma.com จัดโครงการ โครงการประกวดวาดภาพ: อุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าและงานด้านศิลปะในหมู่เยาวชนไทย อีกทั้งเป็นเวทีแสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับในความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ อันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต โดยโครงการดังกล่าว ยังมุ่งเผยแพร่กิจกรรมเพื่อสังคมของHidhamma.com ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อให้กลุ่มเยาวชนและสังคมไทยหันมาสนใจธรรมะแท้ๆและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

—————————————————
รายละเอียดการประกวด
—————————————————

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักศึกษาชั้นปีใดก็ได้
กติกาการประกวด
ผู้เข้าแข่งขัน สามารถเลือกใช้สี และเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน อาทิ สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะครีลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ (กราไฟต์) เป็นต้น โดยภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และผลงานดังกล่าวจะต้องสร้างสรรค์มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ซึ่งรวมถึงนิทรรศการออนไลน์
การส่งผลงานเข้าประกวด
+ ผู้ร่วมแข่งขันทุกคน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 คนต่อ 1 ผลงานเท่านั้น จะต้องมีความกว้างหรือความยาวระหว่าง 50- 100 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ) จึงจะได้รับการพิจารณา
+ ผู้ร่วมแข่งขันทุกกลุ่มจะต้องส่งผลงาน พร้อมแนบใบสมัครที่กรอกด้วยตัวบรรจง และเขียนคำบรรยายภาพ ความยาวไม่เกิน 200 คำ
+ ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องติดป้ายชื่อผลงาน (ตามรูปแบบที่ให้ไปใน ใบสมัคร) โดยติดป้ายดังกล่าวที่ด้านหลังภาพ
+ ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องแห้งสนิท จึงจะได้รับการพิจารณา
+ ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดภายได้ที่วิทยาลัยช่างศิลป์
*** ระยะเวลารับผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ***

—————————————————
เกณฑ์การตัดสิน
—————————————————

การตัดสินพิจารณาจากผลการประเมินคะแนนจากคณะกรรมการและผลโหวตทางเว็บไซต์ facebook: HiDhamma.com”
กรรมการผู้ตัดสินผลงาน ประกอบไปด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะของ 5 ท่าน และตัวแทนจากผู้สนับสนุน (HiDhamma.com) 2 ท่าน
คณะกรรมการตัดสินประเมินตามหลักเกณฑ์การประกวดภาพวาด (80%)
+ ภาพสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่เลือก
+ สื่อความหมายให้คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ง่าย
+ สวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์
คะแนนจากผลโหวตทางเว็บไซต์ (20%)
HiDhamma.com สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลแก่ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้อกำหนดของกรรมการผู้ตัดสินผลงาน
คำตัดสินจากผลการประเมินคะแนนถือเป็นที่สิ้นสุด

—————————————————
หัวข้อที่ให้เลือกในการประกวด
—————————————————

หัวข้อการประกวด:อุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า
+ เนื้อแท้อันตรธาน (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
+ ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
+ การตอบแทนคุณบิดามารดาอย่างสูงสุด (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
+ กระดองของบรรพชิต (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
+ ผู้กินคูถ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

—————————————————
รางวัล และ การประกาศผลรางวัล
—————————————————

ประเภทรางวัล
[รอบสุดท้าย]
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลขวัญใจมหาชนผลโหวตสูงสุด เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 30 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท เงินรางวัล 60,000 บาท
*** รางวัลชมเชย 6 รางวัลต่อ 1 หัวข้อ ***
[ระดับภาค-ภาคกลางและภาคเหนือ]
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

การประกาศผลรางวัล
+ ทางวิทยาลัยช่างศิลป์
+ ทางเว็บไซต์ www.HiDhamma.com

—————————————————
ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
—————————————————

เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ และเป็นเจ้าของผลงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผลงานดังกล่าวทั้งหมด ที่ส่งเข้าประกวดอย่างแท้จริง

ผลงานรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผลงานของผู้ที่ได้ร่วมการแข่งขัน จะตกเป็นทรัพย์สินของผู้สนับสนุนการประกวด(HiDhamma.com) แต่เพียงผู้เดียว โดยมีสิทธิในการครอบครองผลงานและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนการประกวดขอแนะนำให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายรูปผลงานของตนก่อนส่งเข้าประกวด

เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลของทุกระดับการแข่งขัน จะต้องลงนามให้ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอนุญาตให้ผู้สนับสนุนการประกวด เป็นผู้เผยแพร่ จัดแสดงผลงาน ทำซ้ำ และตีพิมพ์ลงในสื่อทุกชนิด อาทิ ปฏิทินประจำปี โบรชัวร์ การ์ดอวยพร เสื้อ แก้วน้ำ เป็นต้น รวมถึงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ การจัดกิจกรรม และเอกสารอื่นๆ เป็นต้น

ผู้สนับสนุนไม่รับผิดชอบในกรณีทีผลงานของผู้เข้าประกวดสูญหายหรือถูกทำลายระหว่างการแข่งขัน และหลังการแข่งขันเว้นแต่ความสูญหายหรือการถูกทำลายดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการจงใจกระทำหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้สนับสนุน กฎและกติกาของโครงการประกวดวาดภาพนี้ อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายของประเทศไทย

—————————————————
ตารางกิจกรรม
—————————————————

เปิดรับผลงานเข้าประกวด
31 สิงหาคม 2557 ส่งผลงานที่วิทยาลัยช่างศิลป์และทางไปรษณีย์
30 กันยายน 2557 ถ่ายรูปผลงานทั้งหมด และ โหลดขึ้นเว็บไซต์
31 ตุลาคม 2557 ปิดรับโหวตทางเว็บไซต์
15 พฤศจิกายน 2557 ตัดสินการประกวด

—————————————————
Download


+ โปสเตอร์
+ แผ่นพับ
+ ใบสมัคร

รวมภาพผลงานปี 2556
รวมภาพผลงานปี 2555